REGULAMIN

STRONY

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZUZALUNIEWSKA.COM

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
b) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis,
c) Usługobiorca – każda osoba korzystająca z jednej albo kilku Usług,
d) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://zuzaluniewska.com/regulamin/
e) Usługodawca – Anna Zuzanna Luniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: , ul. Śmiała 4/18 m. 86, 01-523 Warszawa, NIP:
f) Serwis – strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod adresem https://zuzaluniewska.com,
g) Treści – udostępniana przez Usługodawcę strona internetowa, zasoby, utwory, cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalności, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafiki w Witrynie,
h) Umowy – niniejszy Regulamin oraz wszelkie warunki świadczenia usług, do których odwołuje się niniejszy Regulamin,
i) Usług/Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę, których wykaz znajduje się w Serwisie.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą między Użytkownikiem a Usługodawcą, w przedmiocie dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także wszelkich innych form przekazu, kanałów komunikacji, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej połączonych lub w inny sposób ze sobą związanych, oraz z Usług oferowanych za ich pośrednictwem.
2. Niniejszy Regulamin, korzystanie przez użytkownika z Serwisu, a także umowy zawarte z Usługodawcą podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

§3 Wymagania dla korzystania z Serwisu

Korzystanie z Usług podlega następującym wymaganiom technicznym:
a) dostęp do Internetu
b) standardowy system operacyjny,
c) posiadanie aktywnego adresu e-mail
d) korzystanie z aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, FireFox, Google Chrome lub Safari,
e) do prawidłowego funkcjonowania Serwisu może być konieczne włączenie obsługi niezbędnych plików cookie.

§4 Warunki świadczenia Usług

1. Porozumiewanie się z Usługobiorcą następuje przy wykorzystaniu danych kontaktowych podawanych przez Usługobiorcę przy rezerwacji terminu Usługi przez Usługobiorcę za pośrednictwem kalendarza dostępnego w Serwisie oraz w trakcje realizacji Usługi.
2. Dane identyfikacyjne Usługodawcy, w szczególności dane o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, oraz kontaktowym adresie poczty elektronicznej, znajdują się w ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. Łączna cena lub wynagrodzenie za Usługi wraz z podatkami, podane są w Serwisie. Dodatkowe opłaty mogą wystąpić w razie zamówienia dodatkowych Usług. W tym przypadku, ich łączna cena wraz z podatkami zostanie podana do wiadomości Usługobiorcy przed złożeniem dodatkowego zamówienia.
4. Sposób i termin zapłaty, a także dostępne metody płatności, określone są w Serwisie lub ustalane przez Strony.
5. Sposób i termin spełnienia świadczenia podane są w Serwisie lub ustalane przez Strony.

§5 Skargi i reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej: hello@zuzaluniewska.com,
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,
b) adres do korespondencji i adres e-mail,
c) opis reklamacji (w jakim zakresie usługa nie została zrealizowana prawidłowo),
d) sposób załatwienia reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia w sposób określony w ust. 1 powyżej. Odpowiedź zostanie przesłana, w takiej samej formie w jakiej skierowana została Reklamacja.
4. Usługodawca może żądać od Usługobiorcy podania informacji niezbędnych do rozwiązania żądania, określając termin nie krótszy niż 7 dni oraz zakres wymaganych informacji, z pouczeniem, że brak uzupełnienia żądania w wyznaczonym terminie spowoduje, że żądanie do czasu uzupełnienia niezbędnych informacji zostanie wstrzymane.
5. W przypadku skierowania Reklamacji w innej formie, niż wskazana powyżej w ust.1, Usługodawca ma prawo odpowiedzieć w formie elektronicznej o ile będzie to możliwe.

§6 Obowiązki Użytkowników i Usługobiorców

1. Korzystając z Serwisu/Usług Użytkownik/Usługobiorca oświadcza i gwarantuje, że:
a) Wszystkie podawane przez niego informacje będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne,
b) Będzie utrzymywać dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizować podane nam informacje.
c) Ma zdolność do czynności prawnych i zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu.
d) Nie będzie uzyskiwał dostępu do Serwisu w sposób automatyczny lub inny niż ludzki, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, ani w inny sposób.
e) Nie będzie korzystać z Serwisu w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu.
f) Korzystanie z Serwisu nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa.
2. Podanie informacji, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, uprawnia Usługodawcę do zablokowania dostępu i odmowy jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Serwisu (lub jakiejkolwiek jej części).

§7 Własność intelektualna

1. O ile nie wskazano inaczej, Treść jest własnością intelektualną Usługodawcy, jest przez niego kontrolowana lub licencjonowana, jest chroniona prawem autorskim i prawem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej i przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Polsce i innych jurysdykcjach.
2. Treść jest udostępniana w ramach świadczenia Usług do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w jakiejkolwiek innej wiążącej umowie, żadna część Serwisu ani Treści nie może być wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
3. Korzystając z Treści, Użytkownik zgadza się, pod rygorem odmowy dalszego dostępu oraz powstania odpowiedzialności prawnej, nie podejmować następujących działań:
a) Systematycznego pobierania danych lub innych treści w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
b) Nieautoryzowanego korzystania z Treści, w tym zbierania nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób automatyczny lub pod fałszywym pretekstem.
c) Korzystania z Treści i Serwisu w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
d) Korzystania z Treści i Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
e) Obchodzenia jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych, w szczególności ograniczających korzystanie z Usług Usługobiorcom spoza określonego terytorium.

§8 Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie działania prawne jakiegokolwiek rodzaju wniesione przez którąkolwiek ze stron będą wszczynane lub ścigane w Polsce, a Strony niniejszym wyrażają zgodę i zrzekają się wszelkich środków obrony braku jurysdykcji osobistej i forum non conveniens w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji w Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeśli chcesz skorzystać z takiej procedury, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli zaproponować procedurę odpowiednią dla Twojej sprawy. Konsumenci posiadają następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3.a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
3.b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz
3.c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
3.d) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§9 Odpowiedzialność

1. Usługodawca ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów o prawach konsumenta. Żadnego z postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie ograniczenia odpowiedzialności, nie stosuje się osób będących konsumentami.
2. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu świadczonych Usług. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem.
3. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Usługodawca zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z Serwisem i korzystaniem z niego, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. W takim samym zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za:
a) pomyłki, błędy lub nieścisłości treści i materiałów,
b) obrażenia ciała lub szkody majątkowe jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z dostępu do strony i korzystania z niej,
c) nieuprawniony dostęp lub korzystanie z Serwisu lub wszystkich przechowywanych na nich danych osobowych lub informacji finansowych,
d) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą być przesyłane do witryny lub za jej pośrednictwem przez jakąkolwiek osobę trzecią i / lub
e) wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach i materiałach lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku wykorzystania jakichkolwiek treści opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem strony.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żaden produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez stronę trzecią za pośrednictwem Serwisu, strony internetowej, do której prowadzą hiperłącza, strony internetowej lub aplikacji mobilnej przedstawionej na jakimkolwiek banerze lub innych reklamach
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Treści w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, oraz w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa korzystania z Treści.
7. Odwiedzanie Serwisu, wysyłanie wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Niniejszym, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Użytkownik zrzeka się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek przepisów, które wymagają oryginalnego podpisu, zachowania formy pisemnej lub udzielania informacji w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.

§10 Zmiany Regulaminu

W razie wystąpienia ważnych powodów, takich jak dostosowanie do przepisów prawnych lub nadzwyczajna zmiana stosunków, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszego Regulaminu za 14 dniowym okresem wypowiedzenia. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie, korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-mail. Jeśli nie zgadzasz się z aktualizacjami niniejszego Regulaminu, poinformuj nas o tym w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia.

§11 Postanowienia końcowe

1. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uważa się za oddzielne od niniejszego Regulaminu i nie wpływa na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych postanowień.
2. W wyniku zastosowania niniejszego Regulaminu lub korzystania z Serwisu nie powstają żadne stosunki prawne typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji.
3. Niniejszy Regulamin pozostaje wiążący do czasu zakończenia korzystania z Serwisu lub Usług i uiszczenia wszystkich należnych opłat, odsetek i wynagrodzenia, a później – w zakresie wynikającym z charakteru praw oraz zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności do końca okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń z nim związanych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i powszechnie obowiązującego prawa.
5. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 15 lipca 2022 roku.